kontakt

icontactul. Kościuszki 6
64-730 Wieleń
woj. wielkopolskie

tel. 67 256 16 76
kom. 604 501 969

Pn-Pt.: 9.00-17.00
So.: 9.00-12.00

Zielona karta

ZIELONA KARTA[1]
Ochrona ubezpieczeniowa w zakresie ubezpieczenia „Zielona Karta” obejmuje odpowiedzialność cywilną posiadacza lub kierowcy pojazdu mechanicznego za szkody wyrządzone osobom trzecim powstałe w związku z ruchem tego pojazdu poza granicami Polski, na terytorium państw wymienionych w dokumencie ubezpieczenia – Międzynarodowej Karcie Ubezpieczenia Samochodowego (Zielonej Karcie).
W związku z przystąpieniem dziesięciu nowych państw do Unii Europejskiej z dniem 1 maja 2004 r. wprowadzono nowy wzór certyfikatu „Zielonej Karty” uwzględniający zmiany zasięgu terytorialnego. „Zielona Karta” jest wymagana w następujących krajach:
•    Albania, Izrael, Czarnogóra;
•    Białoruś, Macedonia, Tunezja;
•    Bośnia i Hercegowina, Maroko, Turcja;
•    Iran, Mołdawia, Ukraina.[2]

Odszkodowanie z tytułu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym określone jest przez prawo miejsca zdarzenia.
Jeśli suma gwarancyjna przewidziana prawem miejsca zdarzenia jest niższa od sumy gwarancyjnej ustalonej w umowie ubezpieczenia lub warunki przewidziane prawem miejsca zdarzenia mają węższy zakres niż warunki ustalone w umowie ubezpieczenia, Towarzystwo Ubezpieczeniowe pokrywa zobowiązanie do sumy gwarancyjnej i w zakresie warunków określonych w dokumencie ubezpieczenia.
Suma gwarancyjna określona w umowie ubezpieczenia nie może być niższa niż równowartość w złotych:
•    5 000 000 euro na każdego poszkodowanego w przypadku szkód na osobie,
•    1 000 000 euro w przypadku szkód w mieniu w odniesieniu do jednego zdarzenia.

Suma gwarancyjna jest ustalana przy zastosowaniu kursu średniego walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski obowiązującego w dniu wyrządzenia szkody, w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte ubezpieczeniem, bez względu na liczbę poszkodowanych osób.